RRAJM podporuje výzkumné projekty, které se zabývají koncepcí regenerace brownfieldů. Proces regenerace je v evropském prostoru chápán jako nezbytný pro trvale udržitelné využívání území a půdy. K tomuto pojetí se připojuje i RRAJM svojí účastí na výzkumných projektech, která spočívá zejména v garanci datové základny, formulaci záměrů, kritickém zhodnocení výstupů a využití výsledků v praxi.   

 

timbre – Nástroje pro zlepšování procesu regenerace brownfields v Evropě

Projekt timbre podporuje regeneraci megasites s využitím nejmodernějších informací, technologií a nástrojů. Výzkum v Timbre také zahrnuje zkoumání kulturních a administrativních specifik regenerace brownfields, typických pro jednotlivé oblasti. Projekt přináší nová integrovaná hodnocení možností regenerace brownfields na příkladě konkrétních ploch a usnadňuje management portfolií kontaminovaných ploch tím, že svými nástroji stanovuje správné priority. Kromě toho byla uživatelům poskytnuta cílená školení a informační kurzy.

 

Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů

Základním cílem projektu je vytvořit metodiku optimalizace rozhodovacích procesů pro regeneraci brownfields jako všestranného nástroje pro orgány státní správy a místní samosprávy, organizace zabývající se regionálním rozvojem a územním plánováním, majitele areálů brownfields, developery a potenciální nájemce či uživatele objektů a areálů. Dílčím cílem projektu je vytvoření nových metod pro verifikaci, objektivizaci a aktualizaci údajů v existujících databázích brownfields za pomoci využití geoinformačních technologií a moderních zdrojů (např. leteckých snímků).

 

 

INSPIRATION - INtegrated Spatial Planning, land use and soil management Research ActTION

Cílem projektu INSPIRATION financovaného Evropskou komisí prostřednictvím výzkumného programu Horizon 2020 je formulace strategické výzkumné agendy (Strategic Research Agenda - SRA) zaměřené na oblasti výzkumu využití země (land-use), jejích proměn včetně udržitelného využití půdy jako systému "půda – sedimenty – voda" (Soil – Sediment – Water - SSW). Zmíněná agenda je dále formulována na základě mezinárodního multidisciplinárního přístupu s pomocí klíčových zainteresovaných institucí (National Key Stakeholders – NKS) a investorů (funders) tak, aby byly zohledněny současné i budoucí společenské výzvy a potřeby. Mezi cíle projektu také patří aktivity vyvíjející modely implementaci SRA a identifikace sítě veřejných a soukromých institucí, které se společně budou podílet na uvedení agendy do praxe. Projekt je realizován v 17 evropských zemích.