Regionální rozvojová agentura jižní Moravy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vydává

Sazebník úhrad nákladů

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je oprávněna podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., požadovat úhradu za poskytování těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost, a to následovně:

A. Je-li požadováno poskytnutí informací, stanoví se úhrada jako součet:

I. Náklady na vyhledávání informací a zpracování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím:
• Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých i započatých 30 minut jsou stanoveny   na 119 Kč.
• Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto náklady účtovány na základě individuální kalkulace.

II.  Náklady na pořízení kopie nebo výtisku:
• pořízení jednostranné černobílé kopie nebo výtisku formátu A4 - 2,- Kč/1 list;
• pořízení oboustranné černobílé kopie nebo výtisku formátu A4 - 3,- Kč/1 list;
• pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie nebo výtisku jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby formátu A4;
• pořízení barevné kopie nebo výtisku se stanovuje na dvojnásobek černobílého tisku.

III. Náklady na skenování:
• dle formátu požadované informace jako v bodě II. Náklady na pořízení kopie nebo výtisku.

IV.  Náklady na opatření technických nosičů dat:
• za 1 ks CD 7,- Kč,
• za 1 ks DVD 8,- Kč,
• V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

V. Paušál provozních nákladů (materiál, energie, telefony, ...) :
• paušální sazba je stanovena na 15,- Kč 

VI. Náklady na odeslání informací žadateli:
• Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů (dle aktuálního ceníku poštovních služeb),
• Náklady na balné jsou stanoveny paušální částkou ve výši 10,- Kč.


B. Platební podmínky

• Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.
• Úhrada nemůže být provedena formou dobírky.
• Vypočtená úhrada nákladů podle tohoto sazebníku bude navýšena o aktuální sazbu daně z přidané hodnoty.

C. Osvobození od úhrady nákladů

Statutární orgán Regionální rozvojové agentury jižní Moravy může úhradu dle výše uvedeného sazebníku prominout.


Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni schválení.

V Brně dne 13.7.2014