Expertní podpora příjemcům dotace ROP JV

Projekt na zvýšení kvality dokumentace proi kontrolu úplnosti a formální správnosti dokumentace administrace projektu před jejím předložením na ÚRR.


Zdraví-Gesundheit

Projekt na zlepšení možností přeshraniční spolupráce a efektivního využití dostupných služeb v oblasti zdravotnictví mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem (2009 - 2010)


EUREGIO City.net

Projekt na podporu rozvoje spolupráce měst z jižní Moravy a z rakuského Weinviertelu v hospodářské, sociální a kulturní oblasti s cílem podporovat profilování těchto měst ve společném česko-rakouském příhraničním regionu.


Poznej krásy česko-rakouského pohraničí

Projekt, který měl formou výstavy fotografií veřejnosti představit málo známá a přesto krásná místa jižní Moravy a Dolního Rakouska.


Dispoziční fond

Projekt zaměřený na administraci a implementaci nástroje na podporu malých neinvestičních projektů česko-rakouské spolupráce. RRA JM dostala na starost správu Dispozičního fondu v rámci Jihomoravského kraje.


Celnice

Projekt na podporu rozhodování o využití objektů na hraničních přechodech s Rakouskem v Jihomoravském kraji (2009).


Geopark Moravský kras

Realizace projektu zaměřeného na přípravu území na zařazení do národní sítě geoparků a do evropské sítě geoparků UNESCO. Zadavatel: MŽP ČR (2006)


Dobří sousedé I

Projekt zaměřený na vytvoření podmínek pro zintenzivnění přeshraniční spolupráce obcí, měst a dalších zainteresovaných subjektů z veřejné sféry v regionech jižní Morava a Weinviertel.


Dobří sousedé II

Projekt který navázal na původní projekt Dobří sousedé I a soustředí se na další prohlubování přeshraniční spolupráce v regionu.


Rozvoj šetrné turistiky na Soutoku / facilitovaný proces přípravy strategie

Realizace projektu zaměřeného na vytvoření pravidel rozvoje šetrné turistiky v přírodně a kulturně cenné oblasti. Zadavatel: Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. (2005-2006)