Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum

Cílem projektu je vzorová obnova a nové využití východního a jižního křídla objektu barokních jízdáren pro poskytování vzdělávacích a veřejných kulturních služeb. Barokní jízdárny jsou nejstarší částí zámku v Lednici, který má celý statut národní kulturní památky a v rámci Lednicko-valtického areálu (LVA) je součástí Seznamu světového dědictví UNESCO. Objekt je ve správě Národního památkového ústavu a pro potřeby realizace projektu je formou výpůjčky svěřen do péče žadatele.

Projekt se skládá z realizace programových a stavebních aktivit, jejichž výsledkem je funkční vzdělávací centrum zaměřené na kulturní krajinu s doprovodnými výukovými expozicemi o krajině a LVA jako památce WHS UNESCO i jako součásti Biosférické rezervace Dolní Morava. Prostory budou využity jako výukové a prezentační kapacity  v rámci řádných studijních programů zúčastěných univerzit, výukové expozice budou sloužit také formou ucelených výukových programů pro vzdělávání v rámci základních a středních škol. Hlavní sál jízdárny bude vedle vzdělávacích akcí sloužit i pro potřeby obce a dalších členů sdružení pro slavnostní společenské akce a spolu s dalšími přilehlými prostory sloužit jako kulturní centrum obce. Projekt zahrnuje i vybudování informačního centra zaměřeného na prezentaci LVA jako památky UNESCO WHS s prostory pro studium a badatelskou činnost a prostory pro výkon činnosti site managera památky UNESCO. Celková podlahová plocha obnoveného objektu dosahuje 3 424 m2.

Programové aktivity obsahují přípravu koncepcí výukových expozic a vzdělávacího centra. Stavební aktivity zahrnují kromě vlastních stavebních prací také přípravu a realizaci jednotlivých výukových expozic a vybavení interiérů. V rámci publicity je plánována konference k výsledkům projektu a nastavení mechanismu předávání zkušeností s realizací vzorové obnovy památky.

Celkové projektované způsobilé výdaje na realizaci projektu dosahují 497 mil. Kč (vč. 19 % DPH). Zásadní položkou jsou vlastní stavební náklady na obnovu objektu dosahující 413 mil. Kč, což je 83 % celkových způsobilých výdajů.

Žadatel – Multifunkční centrum zámek Lednice – je právní formou zájmové sdružení právnických osob s dominancí územní samosprávy a veřejných vysokých škol. Toto přesně vystihuje účel a poslání žadatele, totiž realizovat obnovu zámeckých jízdáren v Lednici a zájem zapojit tento objekt do života v regionu. Vůdčím členem sdružení je Jihomoravský kraj a obec Lednice, další členové z řad vysokých škol (MZLU – Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně a MU – Masarykova univerzita v Brně) jsou zainteresováni svými aktivitami v rámci výzkumu a ochrany fenoménu LVA. Projekt je připraven v partnerství s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně (VUT) a Biosférickou rezervací Dolní Morava, o.p.s. (BRDM). Smyslem partnerství je v případě VUT zabezpečení specifického know-how v přípravě výukové expozice a odborné garance v oblasti architektury a stavebnictví. Partnerství s Biosférickou rezervací Dolní Morava přináší do projektu širší rozměr v rámci UNESCO programu Man and the Biosphere a umožňuje realizovat i specializovaná témata managementu kulturní krajiny.