Zavedení systémového přístupu k rozvoji socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje

Ze srovnání jednotlivých částí kraje vyplývají významné rozdíly v ukazatelích socioekonomického rozvoje, ve kterých se odráží  místní situace. Ve svém souhrnu se promítají zejména do míry nezaměstnanosti a demografického vývoje ovlivněného jak přirozenou měnou, tak srěhováním.

V roce 2010 Jihomoravský kraj v rámci tehdy platného Programu rozvoje kraje (PRK) ve své analytické části identifikoval územní disparity (rozdíly) na úrovni územních obvodů obcí s pověřeným úřadem II. stupně. Rada Jihomoravského kraje následně rozhodla na své 92. schůzi dne 25.11.2010 o zavedení systémového přístupu k rozvoji socioekonomicky slabších mikroregionů  Jihomoravského kraje. Na základě výše uvedené identifikace územních disparit a s přihlédnutím k usnesení Vlády ČR č. 141 k vymezení regionů se soustředěnou podporou státu pro roky 2010 až 2013 (hospodářsky slabé regiony – okresy Blansko, Hodonín a Znojmo) bylo rozhodnuto o pilotních mikroregionech, kde bude ověřována forma a možnost systémové podpory ze strany Jihomoravského kraje.

Vzhledem k potřebě spolupráce s lokálními aktéry a logickou potřebou vzájemné spolupráce jsou hlavními partnery dobrovolné svazky obcí, které jsou zastřešujícím reprezentantem pilotního mikroregionu.

Pilotními mikroregiony byly určeny:

  • Vranovsko (okres Znojmo) reprezentované Sdružením pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska
  • Horňácko (okres Hodonín) reprezentované dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Horňácko
  • Malá Haná (okres Blansko) reprezentovaná Svazkem obcí Malá Haná

 

Následně v rámci zpracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 byly znevýhodněná území kraje nově definovány na úrovni územních obvodů ORP a v rámci projektu „Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje“byl pro každý obvod ORP zpracován Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území (IPRZÚ) s cílem identifikovat a akcelerovat významné projekty vhodné k financování z fondů ESIF pro období 2014 - 2020.

 Znevýhodněná území Jihomoravského kraje

znevýhodněná území JMK

Správní obvody obcí s rozšířenou působností: 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=226437&TypeID=2  

 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 - 2017 ve své programové části vyčleňuje samostatnou prioritní osu zaměřenou snižování regionálních disparit.

PRK JMK schema

RRAJM realizuje v tomto procesu dílčí aktivity směřující k lepšímu využití vnitřního potenciálu znevýhodněných území, aby disparity nebyly dále prohlubovány. Činnost se soutřeďuje zejména na konzultační pomoc obcím pilotních mikroregionů Vranovsko a Horňácko, aktivní rozvíjení některých témat souvisejících s cestovním ruchem - posílení prezentace nabídky pro návštěvníky, využití potenciálu cykloturistiky. Činnost je zaměřena i na propojování místních aktérů a posilování jejich znalostí a dovedností formou specialozovaných seminářů a tématicky zaměřených studijních cest.