Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) byla založena 10. září 1997 za účelem zabezpečení administrace programu PHARE CBC pro Fond malých projektů v rámci přeshraniční spolupráce v regionu jižní Morava – Dolní Rakousko. Postupně byly aktivity rozšířeny o asistenci zahraničním investorům zabezpečovanou pro CzechInvest a v souvislosti s přípravou na vstup do EU byla činnost rozšířena o konzultace a přípravy projektů do předvstupních a strukturálních fondů se zaměřením na města a obce. RRAJM se aktivně zapojila do realizace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje a rozvoje klastrových iniciativ.

V současné době RRAJM aktivně působí zejména ve sféře přípravy projektů do Strukturálních fondů EU, podpory investic do regionu, vybraných informačních služeb ( Grantový kalendář pro municipální sféru, RIS - Regionální informační servis), administrace Fondu Malých Projektů v regionu jižní Morava/Dolní Rakousko v rámci cíle Evropské územní spolupráce (nástupce  Dispozičního fondu INTERREG IIIA), rozvoje prostředí pro šíření inovací  a podpory regenerace brownfieldů.

RRA JM funguje na neziskovém principu - získané prostředky jsou reinvestovány do dalších aktivit a projektů ve prospěch regionu.

Cílem Regionální rozvojové agentury jižní Moravy (RRA JM) je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského kraje. RRA JM poskytuje služby orgánům veřejné sféry, s důrazem na subjekty v Jihomoravském kraji, a ostatním zájemcům o konzultace v oblasti regionálního rozvoje.

Naše služby zahrnují:

 • Dotace a projekty EU - konzultace a zpracování žádostí
 • Vzdělávací akce v problematice regionálního rozvoje, strukturální politiky a projektového řízení
 • Rámcové grantové poradenství
 • Poradenství při přípravě podnikatelských zón a podnikatelských nemovitostí a management jejich nabídky
 • Služby a zpracování strategických a programových dokumentů regionálního rozvoje
 • Zpracování studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy pro připravené projekty
 • Poradenství v oblasti sdružování firem, mapování potenciálních subjektů pro vytváření klastrů  
 • Asistenci investorům (výběr lokality, organizace návštěv, pomoc při zakládání firmy, after care)  
 • Podporu regenerace brownfieldů
 • Poradenství v oblasti inovačních aktivit EU

Organizační struktura RRA JM 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy - RRA JM - je zájmovým sdružením právnických osob. Členy sdružení jsou: Jihomoravský kraj (JMK), Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) a Krajská hospodářská komora jižní Moravy (KHK JM). Zástupci těchto organizací tvoří řídící orgány RRAJM.         

Nejvyšším orgánem je Valné shromáždění RRAJM, řídícím orgánem je správní výbor a kontrolním orgánem je kontrolní komise.

Správní výbor

 • za Jihomoravský kraj - Milan Vojta, M.A. (předseda SV), Mgr. Lenka Dražilová, MBA, Ing. Jan Vitula, Ing. Tomáš Soukal, Radomír Pavlíček
 • za Sdružení obcí a měst jižní Moravy - Ing. Oliver Pospíšil (místopředseda SV), RNDr. Libor Kabát, Pavel Prokop, Ing. Lubomír Šmíd, PhDr. Radim Štastný
 • za Krajskou hospodářskou komoru jižní Moravy - Ing. Josef Bendl (místopředseda SV), Ing. Theodor Dvořák, Ing. Stanislav Holemý, Ing. Luděk Šebesta, Jiří Morávek

Kontrolní komise

 • za Jihomoravský kraj - Igor Chlup, Mgr. Šárka Korkešová
 • za Sdružení obcí a měst jižní Moravy  - Mgr. Petr Kostík (předseda KK), Milan Vojta, M.A.
 • za Krajskou hospodářskou komoru jižní Moravy - Mgr. Ing. Milan Šouba (místopředseda KK), Mgr. Ludmila Nolčová

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je organizačně je rozdělena na tři  oddělení: oddělení projektů, oddělení přeshraniční spolupráce a oddělení podpory investic a inovací.

Výroční zprávy

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ