Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je zapojena do řady mezinárodních projektů, které řeší otázky regionálního rozvoje z různých pohledů a na různé úrovni. Nejcennějším výsledkem těchto projektů je navázání úzké spolupráce se zahraničními partnery a čerpání know-how.

RRAJM se v současné době podílí na následujících projektech:


Projekt Centrope

Centrope zahrnuje zeměpisnou oblast odpovídající jižní části České republiky (Jihomoravský a Jihočeský kraj),   Dolní Rakousko (Vídeň, Dolní Rakousko a Burgenland) a západní regiony Slovenska (Bratislavský a Trnavský kraj) a Maďarska (Györ-Sopron-Vas)

CENTROPE - Building a European Region je projekt, který má za cíl   přispívat k rozvoji středoevropského regionu navazováním spolupráce v nejrůznější oblastech, například:  hospodářský rozvoj, věda výzkum, inovace,   trh práce, rozvoj infrastruktury, životní prostředí, kultura či cestovní ruch.

RRA JM byla zapojena do spolupráce na projektu FDI in Centrope, který byl zaměřen zejména na spolupráci v oblasti podpory investic mezi partnerskými regiony a vybudování pozice atraktivní obchodní lokality v srdci Evropy. Hlavní činností v rámci projektu jsou pracovní setkání a navázání partnerských kontaktů, na nichž byla dosud definována společná strategie pro propagaci Cílem projektu bylo zpracovat společné marketingové nástroje, vyhodnotit silné stránky přeshraničního regionu, oslovit cílovou skupinu zahraničních investorů s cílem zvýšit povědomí o investičním potenciálu regionu a přispět k již tak silnému přílivu zahraničních investic. Vybranými cílovými odvětvími v rámci projektu FDI in Centrope jsou elektronika a informační technologie, automobilový průmysl, biotechnologie, strategické služby (zejm. finanční služby).

V letech 2004 – 2006   se na projektu RRA JM podílela především na přípravě programu návštěv japonských, britských a italských novinářů, jejichž cílem bylo představit Jihomoravský kraj jako místo, které nabízí příznivé podmínky pro podnikání, které může investorům nabídnout tradici průmyslové výroby, výzkumu a vývoje, kvalifikovanou pracovní sílu, zázemí četných vysokých škol, příznivou dopravní polohu, ale také potřebný vstřícný přístup představitelů místní samosprávy .

Prostřednictvím Centrope měl Jihomoravský kraj možnost se prezentovat i v zahraničí. Proběhlo několik seminářů a konferencí zaměřených na přilákání zahraničních investorů například v Bruselu, ve Vídni či v Japonsku

V červnu 2005 získal projekt Centrope prestižní ocenění na Světové investiční konferenci ve francouzském La Baule. Propagační film projektu byl oceněn jako „Nejlepší počin na poli propagace.“

více na www.centrope.com


Spolupráce se srbským regionem Šumadija

Šumadijská oblast je na základě Koncepce meziregionálních vztahů pro Jihomoravský kraj partnerským regionem. Na spolupráci se Šumadijí tak Jihomoravský kraj vyčlenil v letech 2003 – 2006 30 mil. Kč na spolufinancování projektů infrastrukturního charakteru v obcích Šumadijského okruhu a na financování nejrůznějších projektů v oblasti veřejné správy, školství, hospodářství, kultury a sportu. Celkem bylo realizováno nebo se realizuje kolem 100 projektů.

Základním předpokladem všestranného rozvoje regionu Šumadija je jeho hospodářský vzestup, který by měl vycházet z promyšlené strategie přijaté zainteresovanými subjekty regionu. Jedním z hlavních spolupracujících subjektů je tak Regionální agentura pro ekonomický rozvoj Šumadije a Pomoravlje, jejíž pracovníci začali vypracovávat a monitorovat projekty obcí a připravovat podklady k jejich vyúčtování. Z Jihomoravského regionu patří  Regionální rozvojová agentura jižní Moravy mezi významné spolupracující subjekty. RRAJM se podílí na stálém zajišťování školení expertů Agentury pro ekonomický rozvoj Šumadije a Pomoravlje, především v oblasti budování kapacit regionálního rozvoje, a poskytuje odborný dohled nad vypracováním, administrováním, monitorováním a vyúčtováním projektů obcí Regionální agenturou v Kragujevci. Cílem předávání zkušeností R egionální rozvojovou agenturou jižní Moravy expertům Regionální rozvojové agentury pro Šumadiji a Pomoravlje je, v souladu se záměrem Jihomoravského kraje, na příkladě projektů financovaných z prostředků kraje naučit místní municipality připravit příslušné projekty a snažit se získat finanční prostředky z EU.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, spolu se zástupci Jihomoravského kraje, se podílela také na vytváření dokumentu „Operační program pro centrální Srbsko (Šumadije a Pomoravlje) na období 2005 – 2007 “.