RRAJM nabízí služby zkušeného zpracovatele žádostí o financování záměrů především z oblasti dotačních programů spolufinancovaných Evropskou unií. Dlouholeté působení v této problematice nás přesvědčilo o nutnosti individuálního přístupu ke každému záměru a každému klientovi. Vzhledem k ohraničené územní oblasti naší působnosti je naším cílem dlouhodobá udržitelnost realizovaných projektů a spokojenost klientů.

RRAJM primárně poskytuje tyto služby pro své zakladatele, volnou kapacitu nabízí všem ostatním zájemcům, kteří potřebují radu či pomoc v nejrůznějších fázích přípravy projektu.

RRAJM nabízí zpracování projektových žádostí především do:

  • Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
  • Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)
  • Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
  • Přeshraniční spolupráce ČR  - Rakousko a ČR  - Slovensko
  • Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Naše filozofie:

  • individuální přístup
  • konzultant je kmenový zaměstnanec RRAJM
  • příprava záměru s osobními konzultacemi u klienta
  • platí se práce, nikoliv provize

Smyslem naší činnosti je připravit projektový záměr do optimální podoby pro získání dotace. Důraz klademe na úzkou spolupráci s klientem pro zajištění maximálního přenosu informací oběma směry.

Před navázáním smluvního vztahu poskytujeme bezplatnou konzultaci ke zhodnocení projektového záměru z hlediska šance získání dotace. Snažíme se tím minimalizovat nereálná očekávání zájemců o získání financí z dotačních titulů.

Naším cílem je dosáhnout toho, aby klient mohl projekt bez obtíží realizovat, nebyl odtržený od informací a nebyl závislý na zpracovateli dotace.

Od roku 2002 získala RRAJM pro své klienty dotační prostředky ve výši 2,5 mld. Kč

Zájemcům o dotaci doporučujeme sledovat Grantový kalendář.

Kontaktujte nás jednoduše s pomocí formuláře:

Captcha