ČASTÉ DOTAZY O FONDU MALÝCH PROJEKTŮ

Jaké typy projektů jsou ve  Fondu malých projektů podporovány?

V rámci FMP mohou být podpořeny projekty v oblasti spolupráce samosprávy, státní správy, obcí, měst a jimi zřizovanými organizacemi, nestátních neziskových organizací, vzdělávacích institucí atp. Investiční projekty nebudou podporovány. Při hodnocení žádostí bude mít významný vliv způsob spolupráce partnerů a dopad projektu na programové území.

Jakého partnera můžu v projektu mít?

Projekt musí mít min. jednoho rakouského a jednoho českého partnera (vč. žadatele), sídlo musí mít v programovém území. Speciálním případem jsou partneři z Vídně. Ti nemají nárok na příspěvek EFRR. Navíc je nutné najít si dalšího projektového partnera z programového území. Max. počet partnerů včetně žadatele jsou tři. 

Je Fond malých projektů financován průběžně, případně může žadatel dostat  zálohu?

Ne. Dotace z Fondu malých projektů je vyplácena zpětně až po ukončení realizace projektu, kontrole a schválení vyúčtování. Žadatel si tedy musí zajistit předfinancování celého projektu a dotace mu je vyplacena až je projekt ukončen a řádně vyúčtován. Schopnost projekt předfinancovat z vlastních prostředků žadatel stvrzuje svým podpisem při předložení žádosti.

Je možné  uplatnit také výdaje spojené s přípravou projektu? 

Ne. Náklady lze uplatnit až po datu registrace projektu, tj. po předložení žádosti u příslušného Správce FMP.

Kdy je možné zaregistrovat / podat projekt FMP?

V rámci FMP je výzva kontinuální, příjem žádostí je tedy průběžný. Na webových stránkách jednotlivých správců FMP jsou zveřejňovány termíny uzávěrek sběru projektových žádostí, vztahující se ke konkrétním zasedáním Regionálního monitorovacího výboru.

Jaká vyřazovací kritéria jsou?

  • nesplnění minimálně tří kritérií přeshraniční spolupráce ze čtyř možných
  • nedosažení min. 20 bodů v hodnocení kvality a současně nedosažení min. 4 bodů v hodnocení přeshraničního dopadu (viz check-listy hodnocení projektu v materiálech ke stažení)

Jak označovat účetní doklady?

Originály všech účetních dokladů musí být označeny registračním číslem a názvem (příp. zkratkou) projektu. Všechny doklady musí být vystaveny na žadatele malého projektu.

Kdy předložit vyúčtování?

Předepsané dokumenty je nutné předložit do termínu uvedeného ve smlouvě o financování.  Tento termín je zároveň termín ukončení realizace projektu.

Jak postupovat při přepočtu kurzu EUR/CZK?

Při předložení projektové žádosti se vyplní rozpočet ve měně EUR. Zde se jedná pouze o odhad vývoje kurzu. Při vyúčtování je nutné použít kurz Evropské centrální banky platný pro měsíc, ve kterém je vyúčtování předloženo příslušnému Správci FMP.

Je uplatňování paušálů povinné? 

Ano. Personální výdaje a kancelářské a administrativní výdaje lze uplatňovat pouze paušálními sazbami. Konkrétní procentní sazby jsou uvedeny ve Směrnici pro žadatele, kap. 5. Uplatňování těchto nákladů ve skutečné výši tedy není možné. 

Co můžeme považovat za příjmy z projektu?

Za příjmy z projektu je považováno vstupné, účastnické poplatky, příjmy z prodeje výstupů (např. publikace), nájemné (např. pronájem míst pro stánkový prodej na akci projektu), peněžní příspěvky a dotace od institucí na akci apod. vzniklé v průběhu realizace projektu. Mohou být použity jako zdroj vlastních prostředků na spolufinancování.
Finanční podíl partnera v rámci společného financování projektu není příjmem projektu!


Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás.