ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU MALÝCH PROJEKTŮ RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

Fond malých projektů (dále FMP) je nástrojem pro podporu projektů s menším finančním objemem, které jsou lokálního významu a vykazují přeshraniční dopad. FMP je součástí programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.


Nový Fond malých projektů v česko-rakouském příhraničí je realizován formou jednoho společného projektu FMP pokrývajícího celé programové území a je řízen správci FMP:

 • Jihočeská Silva Nortica pro Jihočeský kraj; tento správce je současně vedoucí partner celého projektu FMP
 • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy pro Jihomoravský kraj
 • Sdružení obcí Vysočiny pro Kraj Vysočina
 • NÖ.Regional.GmbH pro spolkovou zemi Dolní Rakousko
 • Regionalmanagement Oberösterreich pro spolkovou zemi Horní Rakousko


Na průběh realizace dohlíží a o podpoře projektů a změnách v nich rozhoduje Regionální monitorovací výbor (dále RMV). V rámci FMP existují dva Regionální monitorovací výbory:

 • RMV pro Jihočeský kraj, Dolní Rakousko a Horní Rakousko
 • RMV pro Jihomoravský kraj, Dolní Rakousko a Kraj Vysočina


FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší dotace 85% od minimálně 3.000 EUR do maximálně 20.000 EUR.

Podporovány budou pouze neinvestiční projekty – spolupráce institucí.

Žadatel bude moci mít až dva projektové partnery, z toho alespoň jeden musí být z Dolního nebo Horního Rakouska.

V  případě partnera z Vídně je nutné, aby byl v projektu zastoupen další další rakouský partner z podporovaného území.

Každý malý projekt musí splnit minimálně tři kritéria přeshraniční spolupráce:

 • společná příprava  - povinné kritériu
 • společná realizace - povinné kritérium
 • společné financování - volitelné kritérium
 • společná realizace - volitelné kritérium


Doba trvání projektu je maximálně 15 měsíců včetně zpracování a odevzdání vyúčtování. Datum zahájení projektu nesmí předcházet datu registrace žádosti, tj. dni předložení žádosti příslušnému regionálnímu správci FMP. 

Novinkou oproti předchozímu FMP jsou paušální výdaje na personální výdaje a na kancelářské a administrativní výdaje. Personální výdaje smí činit maximálně 20% přímých výdajů projektu, kancelářské a administrativní výdaje pak maximálně 15% personálních výdajů.